Privacyverklaring BabyCare Kraamzorg

Je persoonsgegevens en je privacy in onze Kraamzorg praktijk

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Deze Privacyverklaring is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

BabyCare Kraamzorg

BabyCare Kraamzorg is gevestigd te Rijswijk en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 74561898 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement is de praktijk bereikbaar op telefoonnummer 085-8000323. Ook kunt je contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@babycarekraamzorg.nl.

Tijdens de Kraamzorg periode kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om je in het kraambed en in de periode daarna goed te begeleiden. Het is ook nodig voor het financieel afhandelen van de begeleiding. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld, ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). Ook via onze website vindt gegevensuitwisseling plaats, bijvoorbeeld via het inschrijfformulier.

Functionaris Gegevensbescherming

Omdat wij jouw privacy belangrijk vinden, hebben we een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De Functionaris Gegevensbescherming let erop dat we ons aan de privacyregels houden. De Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar via fg@vitaalzorggroep.nl .

De plichten van de verloskundigenpraktijk

BabyCare Kraamzorg is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als vol. Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
• voor zorgverlening;
• voor doelmatig beheer en beleid;
• voor de evaluatie van onze zorgverlening;
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit gebeurt bij intake en bij de inschrijving en je kan deze informatie op onze website terugvinden.
• Alle medewerkers binnen Baby Care Kraamzorg hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
• Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
• Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medisch kraamzorg gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar na de laatste zwangerschap.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens.
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van die gegevens niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.
• Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten mits adequate medische zorgverlening hiermee niet in het gedrang komt.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kan je dit mondeling of middels een schriftelijke aanvraag kenbaar maken aan Baby Care Kraamzorg. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of jouw curator of mentor).

Toelichting op jouw rechten

Je dient er rekening mee te houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal 20 jaar bewaard worden. Je helpt ons met het opzoeken van jouw gegevens als je het verzoek zo volledig mogelijk indient (met je naam, geboortedatum en datum bevalling). De door jou ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

Indien je er de voorkeur aan geeft om de gegevens persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kan je dit in het verzoek aangeven. Je moet hierbij een getekende verklaring met de naam en geboortedatum van de gemachtigde te overhandigen en de gemachtigde dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart).

Tenzij de persoon van wie de gegevens worden opgevraagd jonger is dan 16 jaar, moet het verzoek door de persoon zelf worden aangevraagd of door een vertegenwoordiger, voorzien van een door betreffende persoon ingevulde en ondertekende machtiging. Indien de cliënt jonger is dan 16 jaar, kan het verzoek worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt.
Indien de cliënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij BabyCare Kraamzorg.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Baby Care Kraamzorg worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van BabyCare Kraamzorg en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens.

De medewerkers van Baby Care Kraamzorg hebben de verplichting vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van jouw persoonsgegevens jouw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid, van jouw kind of van een derde.

Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacyverklaring. Zie hiervoor bij ‘uitwisseling gegevens’.

De vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners. Deze uitwisseling zal via beveiligde kanalen worden gedaan.

Uitwisseling gegevens

BabyCare Kraamzorg wisselt, nadat je hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met andere zorgverleners of medische diensten. Gegevensuitwisseling zal plaatsvinden via beveiligde digitale kanalen of persoonlijk. Uitwisseling kan plaatsvinden met:
• uw huisarts
• gynaecoloog
• laboratoria
• centrum voor prenatale diagnostiek
• collega verloskundige praktijken
• collega kraamzorg organisaties
• psychosociale hulpverleners
• het CJG
• stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland
• kraamzorginstanties
• verpleegkundigen van behandelende ziekenhuizen
• RIVM
• Perinatale Registratie Nederland (Perined)
• GGD

Gegevensuitwisseling website

Onze website maakt gebruik van SSL-techniek. SSL (of eigenlijk TLS), is herkenbaar aan HTTPS voor de url. Dit is een techniek waarmee de verbinding tussen de bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Dit werkt twee kanten op. Met een SSL verbinding zorg je ervoor dat men niet kan meelezen met wat je naar de website verstuurt. Maar het voorkomt ook dat informatie die naar de website verstuurd wordt, of vanaf de website verzonden wordt, aangepast kan worden.
– Cookies : de website maakt gebruik van cookies.
– Serverlogbestanden: de webserver slaat gebruikersinformatie op in logbestanden.
– Google Analytics : de website maakt gebruik van Google Analytics om het gedrag van gebruikers te volgen.
– Google Maps : in de website is Google Maps geïntegreerd.

Overdracht van jouw gegevens

Als je verhuist of een nieuwe zorgverlener kiest, is het belangrijk dat jouw nieuwe kraamzorg praktijk op de hoogte is van jouw medische voorgeschiedenis. Deze staat in jouw cliëntendossier. Het is gebruikelijk dat jouw oude kraamzorgorganisatie deze gegevens overdraagt aan jouw nieuwe kraamzorgorganisatie. Dit wordt schriftelijk of via beveiligde digitale kanalen gedaan. Je kan het dossier ook persoonlijk meenemen.

Vraag of klacht

Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met jouw medisch kraamzorg gegevens? Dan gaan wij hierover graag met je in gesprek. Als je er met ons niet uitkomt, kan er een klacht worden ingediend via de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit document te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 14 juni 2023.